Griepvaccinatie NHG-regels

Leeftijd

Iedereen die op 1 mei 60 jaar of ouder is, komt in aanmerking voor griepvaccinatie.

Ruiters

Ruiter code

Omschrijving

Beslissing

DM

diabetes mellitus

Telt mee

EN

endocarditisprofylaxe

Telt mee

GV

griepvaccinatie

Telt mee

GS

griep geselecteerd

Telt misschien mee

GVZ

griepvaccinatie op verzoek

Telt mee

GVI

Telt mee

Tevens is er de ruiter GW ‘GriepWeigeraar’. Voor deze ruiter geldt de automatische beslissing: Telt mee.

Episoden

ICPC

Omschrijving

Beslissing

B90

HIV-infectie (AIDS/ARC)

Telt mee

B90.01

Seropositief zonder symptomen

Telt mee

B90.02

AIDS/ARC

Telt mee

D97

Cirrose/andere leverziekte

Telt mee

K74

Angina pectoris

Telt mee

K74.01

Instabiele angina pectoris

Telt mee

K74.02

Stabiele angina pectoris

Telt mee

K77

Decompensatio cordis

Telt mee

K77.01

Acute decompensatio cordis/astma cardiale

Telt mee

K77.02

Chronische decompensatio cordis

Telt mee

K78

Boezemfibrilleren

Telt mee

K80.03

Sick sinus syndroom

Telt mee

K82

Cor pulmonale

Telt mee

K83

Niet-reumatische klepaandoening

Telt mee

K83.01

Aortastenose

Telt mee

K83.02

Mitralisinsufficiëntie

Telt mee

K84.01

WPW-syndroom

Telt mee

K84.02

Atrioventriculair blok

Telt mee

K84.03

Cardiomyopathie

Telt mee

R84

Maligniteit bronchus/long

Telt mee

R85

Andere maligniteit luchtwegen

Telt mee

R91

Chronische bronchitis/Bronchiëctasien

Telt mee

R91.01

Chronische bronchitis

Telt mee

R91.02

Bronchiëctasien

Telt mee

R95

Emfyseem/COPD

Telt mee

T90

Diabetes mellitus

Telt mee

T90.01

Diabetes mellitus type 1

Telt mee

T90.02

Diabetes mellitus type 2

Telt mee

T99.08

Syndroom van Cushing

Telt mee

T99.09

Syndroom van Addison

Telt mee

T99.10

Cystic fibrosis

Telt mee

B72

Ziekte van Hodgkin

Telt misschien mee

B72.01

Ziekte van Hodgkin

Telt misschien mee

B72.02

Non-Hodgkin lymfoom

Telt misschien mee

B73

Leukemie

Telt misschien mee

B74

Andere maligniteit bloed/lymfestelsel

Telt misschien mee

B74.01

Multipel myeloom

Telt misschien mee

B76

Miltruptuur

Telt misschien mee

K71

Acuut reuma/reumatische hartziekte

Telt misschien mee

K71.02

Acuut reuma met hartziekte

Telt misschien mee

K73

Aangeboren afwijking hartvaatstelsel

Telt misschien mee

K73.01

Atriumseptumdefect (ASD)

Telt misschien mee

K73.02

Ventrikelseptumdefect (VSD)

Telt misschien mee

K75

Acuut myocardinfarct

Telt misschien mee

K76

Andere/chronische ischemische hartziekte

Telt misschien mee

K76.01

Coronairsclerose

Telt misschien mee

K76.02

Vroeger myocardinfarct (> 4 wkn geleden)

Telt misschien mee

K80

Ectopische slagen/extrasystolen

Telt misschien mee

K80.01

Supraventriculaire extrasystolen

Telt misschien mee

K80.02

Ventriculaire extrasystolen

Telt misschien mee

K84

Andere hartziekte

Telt misschien mee

K90

Cerebrovasculair accident (CVA)

Telt misschien mee

K90.01

Subarachnoïdale bloeding

Telt misschien mee

K90.02

Intracerebrale bloeding

Telt misschien mee

K90.03

Cerebraal infarct

Telt misschien mee

K93

Longembolie/longinfarct

Telt misschien mee

L82

Aangeboren afwijking bewegingsapparaat

Telt misschien mee

L85

Verworven afwijking wervelkolom

Telt misschien mee

L85.01

Scoliose

Telt misschien mee

N86

Multiple sclerose

Telt misschien mee

N87

Parkinsonisme

Telt misschien mee

N87.01

Ziekte van Parkinson

Telt misschien mee

N99

Andere ziekte zenuwstelsel

Telt misschien mee

N99.01

ALS

Telt misschien mee

N99.02

Myasthenia gravis

Telt misschien mee

N99.03

Spierziekte

Telt misschien mee

R70

Tuberculose luchtwegen [ex. A70]

Telt misschien mee

R82

Pleuritis alle vormen [ex. R70]

Telt misschien mee

R86

Benigne neoplasma luchtwegen

Telt misschien mee

R89

Aangeboren afwijking luchtwegen

Telt misschien mee

R96

Astma

Telt misschien mee

R96.01

Hyperreactiviteit luchtwegen

Telt misschien mee

R96.02

Allergisch astma

Telt misschien mee

R99

Andere ziekte luchtwegen

Telt misschien mee

R99.06

Pneumoconiose

Telt misschien mee

T99

Andere ziekte endocriene klieren/metabolisme/voeding

Telt misschien mee

T99.01

Immuundeficientie

Telt misschien mee

U85

Aangeboren afwijking urinewegen

Telt misschien mee

U85.01

Polycystische nieren

Telt misschien mee

U88

Glomerulonephritis/nefrose

Telt misschien mee

U99

Andere ziekte urinewegen

Telt misschien mee

U99.01

Nierfunctiestoornis/nierinsufficiëntie

Telt misschien mee

U99.02

Schrompelnier/nierhypoplasie eci

Telt misschien mee

U99.03

Obstructieve en reflux-uropathie/hydronefrose

Telt misschien mee

Medicatie

Naam

Beslissing

MERCAPTOPURINE

Telt mee of Telt misschien mee

TOLBUTAMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

ACETYLSALICYLZUUR

Telt mee of Telt misschien mee

SULFASALAZINE

Telt mee of Telt misschien mee

HYDROCORTISON

Telt mee of Telt misschien mee

METHYLPREDNISOLON

Telt mee of Telt misschien mee

VINBLASTINE

Telt mee of Telt misschien mee

SALBUTAMOL

Telt mee of Telt misschien mee

GLIBENCLAMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

HYDROCHLOORTHIAZIDE

Telt mee of Telt misschien mee

THEOFYLLINE

Telt mee of Telt misschien mee

FENYTOINE

Telt mee of Telt misschien mee

TRIAMTEREEN

Telt mee of Telt misschien mee

EPITIZIDE; TRIAMTEREEN

Telt mee of Telt misschien mee

CYCLOFOSFAMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

FENYTOINE

Telt mee of Telt misschien mee

METFORMINE

Telt mee of Telt misschien mee

CHLOORTALIDON

Telt mee of Telt misschien mee

AZATHIOPRINE

Telt mee of Telt misschien mee

INSULINE, GEWOON

Telt mee of Telt misschien mee

INSULINE, GEWOON; INSULINE, ISOFAAN

Telt mee of Telt misschien mee

INSULINE, ISOFAAN

Telt mee of Telt misschien mee

MELFALAN

Telt mee of Telt misschien mee

HYDRALAZINE

Telt mee of Telt misschien mee

CARBASALAATCALCIUM

Telt mee of Telt misschien mee

ISOSORBIDEDINITRAAT

Telt mee of Telt misschien mee

CHLOORTHIAZIDE

Telt mee of Telt misschien mee

AMYLASE; CELLULASE; LIPASE; PROTEASE

Telt mee of Telt misschien mee

AMIODARON

Telt mee of Telt misschien mee

CYTARABINE

Telt mee of Telt misschien mee

KINIDINE

Telt mee of Telt misschien mee

DIGOXINE

Telt mee of Telt misschien mee

FUROSEMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

METHOTREXAAT

Telt mee of Telt misschien mee

CHLOORAMBUCIL

Telt mee of Telt misschien mee

DACTINOMYCINE

Telt mee of Telt misschien mee

ACETYLCYSTEINE

Telt mee of Telt misschien mee

BUSULFAN

Telt mee of Telt misschien mee

PROCARBAZINE

Telt mee of Telt misschien mee

NITROGLYCERINE

Telt mee of Telt misschien mee

VINCRISTINE

Telt mee of Telt misschien mee

AMYLASE; LIPASE; PROTEASE

Telt mee of Telt misschien mee

VERAPAMIL

Telt mee of Telt misschien mee

LIDOCAINE

Telt mee of Telt misschien mee

PINDOLOL

Telt mee of Telt misschien mee

ESTRAMUSTINE

Telt mee of Telt misschien mee

FLUOROURACIL

Telt mee of Telt misschien mee

DISOPYRAMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

HYDROXYCARBAMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

DOXORUBICINE

Telt mee of Telt misschien mee

TIOGUANINE

Telt mee of Telt misschien mee

BUMETANIDE

Telt mee of Telt misschien mee

SOTALOL

Telt mee of Telt misschien mee

BECLOMETASON

Telt mee of Telt misschien mee

GLICLAZIDE

Telt mee of Telt misschien mee

DACARBAZINE

Telt mee of Telt misschien mee

METOPROLOL

Telt mee of Telt misschien mee

IPRATROPIUM

Telt mee of Telt misschien mee

PRAZOSINE

Telt mee of Telt misschien mee

HYDROCHLOORTHIAZIDE; TRIAMTEREEN

Telt mee of Telt misschien mee

ATENOLOL

Telt mee of Telt misschien mee

FUROSEMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

LOMUSTINE

Telt mee of Telt misschien mee

LABETALOL

Telt mee of Telt misschien mee

ACEBUTOLOL

Telt mee of Telt misschien mee

DOBUTAMINE

Telt mee of Telt misschien mee

SPIRONOLACTON

Telt mee of Telt misschien mee

CLOPAMIDE; PINDOLOL

Telt mee of Telt misschien mee

CORTISON

Telt mee of Telt misschien mee

MELFALAN

Telt mee of Telt misschien mee

THEOFYLLINE

Telt mee of Telt misschien mee

BLEOMYCINE

Telt mee of Telt misschien mee

TERBUTALINE

Telt mee of Telt misschien mee

BUMETANIDE

Telt mee of Telt misschien mee

DAUNORUBICINE

Telt mee of Telt misschien mee

CYCLOFOSFAMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

FLUOROURACIL

Telt mee of Telt misschien mee

AZATHIOPRINE

Telt mee of Telt misschien mee

PROPRANOLOL

Telt mee of Telt misschien mee

VERAPAMIL

Telt mee of Telt misschien mee

DIGOXINE

Telt mee of Telt misschien mee

METHOTREXAAT

Telt mee of Telt misschien mee

NITROGLYCERINE

Telt mee of Telt misschien mee

SULFASALAZINE

Telt mee of Telt misschien mee

OXPRENOLOL

Telt mee of Telt misschien mee

SALBUTAMOL

Telt mee of Telt misschien mee

HYDROCORTISON

Telt mee of Telt misschien mee

MAGNESIUMSULFAAT

Telt mee of Telt misschien mee

MORFINE

Telt mee of Telt misschien mee

ASPARAGINASE

Telt mee of Telt misschien mee

IFOSFAMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

SALBUTAMOL

Telt mee of Telt misschien mee

CISPLATINE

Telt mee of Telt misschien mee

NIFEDIPINE

Telt mee of Telt misschien mee

FLUDROCORTISON

Telt mee of Telt misschien mee

NITROGLYCERINE

Telt mee of Telt misschien mee

ETOPOSIDE

Telt mee of Telt misschien mee

ETOPOSIDE

Telt mee of Telt misschien mee

TENIPOSIDE

Telt mee of Telt misschien mee

CAPTOPRIL

Telt mee of Telt misschien mee

ACETYLCYSTEINE

Telt mee of Telt misschien mee

AMINOGLUTETHIMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

AMSACRINE

Telt mee of Telt misschien mee

MITOMYCINE

Telt mee of Telt misschien mee

ISOSORBIDEMONONITRAAT

Telt mee of Telt misschien mee

BUDESONIDE

Telt mee of Telt misschien mee

CICLOSPORINE

Telt mee of Telt misschien mee

CICLOSPORINE

Telt mee of Telt misschien mee

DILTIAZEM

Telt mee of Telt misschien mee

FLECAINIDE

Telt mee of Telt misschien mee

FLECAINIDE

Telt mee of Telt misschien mee

BETAXOLOL

Telt mee of Telt misschien mee

INFLUENZAVACCIN

Telt mee of Telt misschien mee

ENALAPRIL

Telt mee of Telt misschien mee

PROPAFENON

Telt mee of Telt misschien mee

EPIRUBICINE

Telt mee of Telt misschien mee

MITOXANTRON

Telt mee of Telt misschien mee

ZIDOVUDINE

Telt mee of Telt misschien mee

LIDOCAINE; METHYLPREDNISOLON

Telt mee of Telt misschien mee

AMIODARON

Telt mee of Telt misschien mee

PENTAMIDINE

Telt mee of Telt misschien mee

SOTALOL

Telt mee of Telt misschien mee

BISOPROLOL

Telt mee of Telt misschien mee

CARBOPLATINE

Telt mee of Telt misschien mee

PROPAFENON

Telt mee of Telt misschien mee

LISINOPRIL

Telt mee of Telt misschien mee

NADROPARINE

Telt mee of Telt misschien mee

ENOXAPARINE

Telt mee of Telt misschien mee

PERINDOPRIL

Telt mee of Telt misschien mee

ENOXIMON

Telt mee of Telt misschien mee

DALTEPARINE

Telt mee of Telt misschien mee

MILRINON

Telt mee of Telt misschien mee

RAMIPRIL

Telt mee of Telt misschien mee

FELODIPINE

Telt mee of Telt misschien mee

AMLODIPINE

Telt mee of Telt misschien mee

THIOTEPA

Telt mee of Telt misschien mee

QUINAPRIL

Telt mee of Telt misschien mee

ACARBOSE

Telt mee of Telt misschien mee

CLARITROMYCINE

Telt mee of Telt misschien mee

ESMOLOL

Telt mee of Telt misschien mee

THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE

Telt mee of Telt misschien mee

IDARUBICINE

Telt mee of Telt misschien mee

IBOPAMINE

Telt mee of Telt misschien mee

ALDESLEUKINE

Telt mee of Telt misschien mee

CELIPROLOL

Telt mee of Telt misschien mee

STREPTOZOCINE

Telt mee of Telt misschien mee

CILAZAPRIL

Telt mee of Telt misschien mee

FORMOTEROL

Telt mee of Telt misschien mee

SALMETEROL

Telt mee of Telt misschien mee

FENOTEROL; IPRATROPIUM

Telt mee of Telt misschien mee

PENTAMIDINE

Telt mee of Telt misschien mee

TRANDOLAPRIL

Telt mee of Telt misschien mee

BENAZEPRIL

Telt mee of Telt misschien mee

DIDANOSINE

Telt mee of Telt misschien mee

FLUTICASON

Telt mee of Telt misschien mee

MUROMONAB-CD3

Telt mee of Telt misschien mee

CARMUSTINE

Telt mee of Telt misschien mee

MITOTAAN

Telt mee of Telt misschien mee

PACLITAXEL

Telt mee of Telt misschien mee

AZITROMYCINE

Telt mee of Telt misschien mee

ADENOSINE

Telt mee of Telt misschien mee

DORNASE

Telt mee of Telt misschien mee

FOSINOPRIL

Telt mee of Telt misschien mee

NICORANDIL

Telt mee of Telt misschien mee

FLUDARABINE

Telt mee of Telt misschien mee

ABCIXIMAB

Telt mee of Telt misschien mee

CARVEDILOL

Telt mee of Telt misschien mee

GEMCITABINE

Telt mee of Telt misschien mee

CLADRIBINE

Telt mee of Telt misschien mee

DOCETAXEL

Telt mee of Telt misschien mee

GLIMEPIRIDE

Telt mee of Telt misschien mee

INSULINE LISPRO

Telt mee of Telt misschien mee

TACROLIMUS

Telt mee of Telt misschien mee

TACROLIMUS

Telt mee of Telt misschien mee

STAVUDINE

Telt mee of Telt misschien mee

SAQUINAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

INDINAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

LAMIVUDINE

Telt mee of Telt misschien mee

RITONAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

NEBIVOLOL

Telt mee of Telt misschien mee

VALSARTAN

Telt mee of Telt misschien mee

TOPOTECAN

Telt mee of Telt misschien mee

MYCOFENOLZUUR

Telt mee of Telt misschien mee

IBUTILIDE

Telt mee of Telt misschien mee

CANDESARTAN

Telt mee of Telt misschien mee

IPRATROPIUM; SALBUTAMOL

Telt mee of Telt misschien mee

NEVIRAPINE

Telt mee of Telt misschien mee

LEVOFLOXACINE

Telt mee of Telt misschien mee

NELFINAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

LAMIVUDINE; ZIDOVUDINE

Telt mee of Telt misschien mee

RITUXIMAB

Telt mee of Telt misschien mee

IMMUNOCYANINE

Telt mee of Telt misschien mee

IMMUNOCYANINE

Telt mee of Telt misschien mee

CLOPIDOGREL

Telt mee of Telt misschien mee

IRINOTECAN

Telt mee of Telt misschien mee

ACETYLSALICYLZUUR; DIPYRIDAMOL

Telt mee of Telt misschien mee

BASILIXIMAB

Telt mee of Telt misschien mee

TEMOZOLOMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

FLUTICASON; SALMETEROL

Telt mee of Telt misschien mee

ETANERCEPT

Telt mee of Telt misschien mee

DACLIZUMAB

Telt mee of Telt misschien mee

AMOXICILLINE; CLARITROMYCINE; PANTOPRAZOL

Telt mee of Telt misschien mee

INSULINE LISPRO; INSULINE LISPRO, PROTAMINE

Telt mee of Telt misschien mee

AMPRENAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

TASONERMINE

Telt mee of Telt misschien mee

EPTIFIBATIDE

Telt mee of Telt misschien mee

EFAVIRENZ

Telt mee of Telt misschien mee

INSULINE LISPRO, PROTAMINE

Telt mee of Telt misschien mee

REPAGLINIDE

Telt mee of Telt misschien mee

TIROFIBAN

Telt mee of Telt misschien mee

INSULINE ASPART

Telt mee of Telt misschien mee

INFLIXIMAB

Telt mee of Telt misschien mee

OXALIPLATINE

Telt mee of Telt misschien mee

ABACAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

LEFLUNOMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

IMIQUIMOD

Telt mee of Telt misschien mee

TRASTUZUMAB

Telt mee of Telt misschien mee

ROSIGLITAZON

Telt mee of Telt misschien mee

VINORELBINE

Telt mee of Telt misschien mee

SIROLIMUS

Telt mee of Telt misschien mee

TEGAFUR; URACIL

Telt mee of Telt misschien mee

PIOGLITAZON

Telt mee of Telt misschien mee

BUDESONIDE; FORMOTEROL

Telt mee of Telt misschien mee

CAPECITABINE

Telt mee of Telt misschien mee

ABACAVIR; LAMIVUDINE; ZIDOVUDINE

Telt mee of Telt misschien mee

LOPINAVIR; RITONAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

TOBRAMYCINE

Telt mee of Telt misschien mee

ALEMTUZUMAB

Telt mee of Telt misschien mee

IMATINIB

Telt mee of Telt misschien mee

INSULINE GLARGINE

Telt mee of Telt misschien mee

GLATIRAMEER

Telt mee of Telt misschien mee

AUROTHIOBARNSTEENZUUR

Telt mee of Telt misschien mee

INSULINE ASPART; INSULINE ASPART, PROTAMINE

Telt mee of Telt misschien mee

FLUDARABINE

Telt mee of Telt misschien mee

TIOTROPIUM

Telt mee of Telt misschien mee

ARSEENTRIOXIDE

Telt mee of Telt misschien mee

MYCOFENOLZUUR

Telt mee of Telt misschien mee

GLIBENCLAMIDE; METFORMINE

Telt mee of Telt misschien mee

TENOFOVIR

Telt mee of Telt misschien mee

ANAKINRA

Telt mee of Telt misschien mee

MOXIFLOXACINE

Telt mee of Telt misschien mee

COLISTINE

Telt mee of Telt misschien mee

ENFUVIRTIDE

Telt mee of Telt misschien mee

ADALIMUMAB

Telt mee of Telt misschien mee

MYRTUS

Telt mee of Telt misschien mee

EPLERENON

Telt mee of Telt misschien mee

EMTRICITABINE

Telt mee of Telt misschien mee

ATAZANAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

EVEROLIMUS

Telt mee of Telt misschien mee

INSULINE DETEMIR

Telt mee of Telt misschien mee

CETUXIMAB

Telt mee of Telt misschien mee

BORTEZOMIB

Telt mee of Telt misschien mee

METFORMINE; ROSIGLITAZON

Telt mee of Telt misschien mee

FOSAMPRENAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

PEMETREXED

Telt mee of Telt misschien mee

BUSULFAN

Telt mee of Telt misschien mee

BEVACIZUMAB

Telt mee of Telt misschien mee

ABACAVIR; LAMIVUDINE

Telt mee of Telt misschien mee

ANAGRELIDE

Telt mee of Telt misschien mee

INSULINE GLULISINE

Telt mee of Telt misschien mee

ERLOTINIB

Telt mee of Telt misschien mee

OMALIZUMAB

Telt mee of Telt misschien mee

TIPRANAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

NATALIZUMAB

Telt mee of Telt misschien mee

EMTRICITABINE; TENOFOVIR

Telt mee of Telt misschien mee

SUNITINIB

Telt mee of Telt misschien mee

GLIMEPIRIDE; ROSIGLITAZON

Telt mee of Telt misschien mee

SORAFENIB

Telt mee of Telt misschien mee

IVABRADINE

Telt mee of Telt misschien mee

DASATINIB

Telt mee of Telt misschien mee

PEGINTERFERON ALFA 2A

Telt mee of Telt misschien mee

PEGINTERFERON ALFA 2B

Telt mee of Telt misschien mee

INTERFERON ALFA 2A

Telt mee of Telt misschien mee

INTERFERON ALFA 2B

Telt mee of Telt misschien mee

DARUNAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

METHYLAMINOLEVULINAAT

Telt mee of Telt misschien mee

INTERFERON BETA 1B

Telt mee of Telt misschien mee

INTERFERON BETA 1A

Telt mee of Telt misschien mee

ABATACEPT

Telt mee of Telt misschien mee

SITAGLIPTINE

Telt mee of Telt misschien mee

LENALIDOMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

EXENATIDE

Telt mee of Telt misschien mee

METFORMINE; PIOGLITAZON

Telt mee of Telt misschien mee

INTERFERON GAMMA 1B

Telt mee of Telt misschien mee

BECLOMETASON; FORMOTEROL

Telt mee of Telt misschien mee

TEMSIROLIMUS

Telt mee of Telt misschien mee

NELARABINE

Telt mee of Telt misschien mee

MARAVIROC

Telt mee of Telt misschien mee

RALTEGRAVIR

Telt mee of Telt misschien mee

PANITUMUMAB

Telt mee of Telt misschien mee

VILDAGLIPTINE

Telt mee of Telt misschien mee

METFORMINE; VILDAGLIPTINE

Telt mee of Telt misschien mee

CLOFARABINE

Telt mee of Telt misschien mee

EFAVIRENZ; EMTRICITABINE; TENOFOVIR

Telt mee of Telt misschien mee

NILOTINIB

Telt mee of Telt misschien mee

METFORMINE; SITAGLIPTINE

Telt mee of Telt misschien mee

TOPOTECAN

Telt mee of Telt misschien mee

ETRAVIRINE

Telt mee of Telt misschien mee

AZACITIDINE

Telt mee of Telt misschien mee

TOCILIZUMAB

Telt mee of Telt misschien mee

LAPATINIB

Telt mee of Telt misschien mee

USTEKINUMAB

Telt mee of Telt misschien mee

THALIDOMIDE

Telt mee of Telt misschien mee

PRASUGREL

Telt mee of Telt misschien mee

IPRATROPIUM; XYLOMETAZOLINE

Telt mee of Telt misschien mee

GEFITINIB

Telt mee of Telt misschien mee